Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem fyzických i online služeb, produktů, kurzů a ebooků.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, služby či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je firma Helena Mošnová, M. Horákové 1069, Hradec Králové 6, 500 06, ČR,
IČO 877 395 42, zapsaná v živnostenském rejstříku Hradec Králové.
Kontaktní telefon: +420 737 700 902 (Helena Mošnová),
e-mail: terapie@helenamosnova.cz.
Jsem plátce DPH. DIČ CZ7755253088.

Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele, rezervačního systému nebo na základě telefonické domluvy kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami poskytování služeb, podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, podmínkami poskytování služeb, pravidly obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.tantra-shibari.cz, www.helenamosnova.cz,  www.mosnovi.cz

Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Objednávání

Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky nebo rezervačního formuláře prostřednictvím webové stránky www.tantra-shibari.cz, www.helenamosnova.cz, www.mosnovi.cz či telefonickým objednáním termínu. Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

Odeslaná objednávka, včetně telefonické je pro objednatele právně závazná. Též nákupem dárkového poukazu konkrétní služby projevuje objednatel svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři nebo na základě telefonické domluvy nebo potvrzenou ústní telefonickou domluvou. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat. V takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli.

Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány nebo okamžikem platby v hotovosti. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu, produktů, domluvených služeb nebo jejich části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části. Digitální obsah a produkty jsou v některých případech po zaplacení zpřístupněny postupně nebo s časovým omezením. O této skutečnosti je kupující předem před nákupem informován. Ani v těchto případech není nevyužití celého obsahu důvodem pro vrácení platby nebo její části.

Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem nebo telefonickou rezervací termínu služby.

Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.tantra-shibari.cz, www.helenamosnova.cz, www.mosnovi.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny osobních služeb se řídí aktuálním Ceníkem služeb poskytovatele uvedeným na webu a sociálních sítích.

Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu, fyzických produktů či realizace domluveného rozsahu služeb.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli elektronický daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

 Dodací podmínky produktů a služeb

A) ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

Při koupi ebooku či dalších online produktů bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na v objednávce sdělenou mailovou adresu.

Fyzické produkty budou po zaplacení na účet dodány prostřednictvím České pošty nebo jiného přepravce.

Osobní služby budou realizovány po zaplacení platby na účet nebo na základě domluveného termínu a vystavené faktury.

B) DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a domluveném termínu realizace služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, online platební kartou či rychlým online převodem bude produkt dodán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Není-li uvedeno u kurzu, produktu či služby jiné datum, se kterým jsou uživatelé dopředu seznámeni.

Osobní služby a kurzy jsou dodávány na základě domluvených, předem stanovených termínů a též jsou realizovány pouze v předem a jasně stanovených termínech.

C) NÁKLADY NA  DOPRAVU

U osobních služeb, online produktů a služeb nevznikají náklady na dopravu. V případě fyzických produktů je balné a dopravné účtováno dle aktuálního ceníku zvoleného přepravce.

Po dodání produktu je třeba si co nejdříve zkontrolovat jeho funkčnost a dostupnost online obsahu. Při zjištění nedostatků nebo vady poskytovatel provede nápravu na základě sdělení uživatele.

Digitální obsah (videokurz, ebook apod.) vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

Platba

Způsoby plateb:

 • platební kartou online
 • bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem
 • Platba kartou: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví uživatel zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 • platba cash po provedení osobní služby

Forma platby

Platba je možná pouze jednorázově. Splátky jsou umožněny pouze u vybraných produktů a balíčků služeb, u kterých je to výslovně zmíněno v podmínkách.

Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli.

Poskytování osobních služeb

Osobní služby jsou poskytovány na základě objednávky objednavatele a předem dohodnutého, jasně stanoveného termínu.

Přeobjednání a zrušení objednávky

Pokud se z vážných důvodů nemůže uživatel služeb v dohodnutém termínu na setkání dostavit, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před sjednaným zahájením setkání. Pozdější informace o přeobjednání či zrušení objednávky v době mezi 24 hodinami a 2 hodinami před dohodnutým termínem setkání je spojeno se stornopoplatkem 500 kč. Zrušení objednávky či přeobjednání v době kratší než 2 hodiny před dohodnutým setkáním je považováno za absenci uživatele.

Předčasný příchod

Prostory pro setkání nejsou přístupné v libovolnou dobu a není v nich čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky a uživatele služeb je možno přijít nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.

Pozdní příchod

Dostaví-li se uživatel po dohodnutém termínu, bude služba poskytnuta ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Výsledná doba setkání nesmí být méně než 60 min. Pokud je kratší, uživatel si ji musí prodloužit, pokud to umožňují provozní a kapacitní podmínky místa setkání, nebo je toto opoždění považováno za Absenci uživatele.

Absence uživatele

V případě nepřítomnosti ( viz 1.) nebo příchodu se zpožděním (viz. 3.) bude společně po objednateli a uživateli požadována úhrada plné hodnoty rezervované doby ve výši objednaného setkání, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu.

Odmítnutí poskytnutí setkání, omezení rozsahu služeb bez nároku na vrácení zaplacené ceny služby a s případným uplatněním pravidel dle bodů 1.-4.

Poskytnutí služeb či sjednání setkání může být odmítnuto v těchto případech:

 • a) uživatel se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 • b) uživatel se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • c) uživatel se dostaví se zdravotními problémy, jež neumožňují bezpečné poskytnutí služeb
 • d) uživatel se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu a případně odmítne situaci napravit
 • e) uživatel se během objednávání termínu vyjadřuje nebo chová způsobem, který nesvědčí o tom, že vnímá hodnotu a pozitivní přínosy a smysl poskytovaných služeb

Předčasné ukončení poskytovaných služeb, omezení rozsahu služeb bez nároku na vrácení zaplacené ceny služby a s případným uplatněním pravidel dle bodů 1.-5.

Poskytování služeb může být předčasně ukončeno, pokud se:

 • a) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • b) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • c) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, jež neumožňují bezpečné poskytnutí služeb, nebo
 • d) během setkání uživatel přes opakovanou výzvu vyjadřuje nebo chová způsobem, který nesvědčí o tom, že vnímá hodnotu a pozitivní přínosy a smysl poskytovaných služeb

Doprovod a přístupnost

V odůvodněných případech může uživatele služeb po předchozí dohodě s poskytovatelem služeb doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Využívané prostory pro poskytování služeb nejsou obvykle zařízeny na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace.

Odchod zákazníka

S ohledem na ostatní návštěvníky a uživatele služeb se očekává odchod každého uživatele ihned  po skončení setkání bez zbytečného prodlení nebo dle pokynů poskytovatele služeb.

Osobní věci a cennosti

Během celého setkání je z bezpečnostních důvodů místo setkání chráněno před vstupem třetích osob uzavřením vchodových dveří. Poskytovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí uživatele služeb před setkáním, v jeho průběhu ani po něm neručí. Své cennosti si uživatel služeb a návštěvník může ponechat po celou dobu setkání nadohled.

Informovaný souhlas uživatele služeb, návštěvníka a objednatele

Uživatel je před první prvním setkáním instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Dále je informován o průběhu poskytování služeb, povinnostech a právech poskytovatele a uživatele a zodpovědnosti za obsah sezení. Současně je spolu s případným doprovázejícím návštěvníkem informován o tom, jaké osobní, důvěrné a citlivé údaje jsou o něm uchovávány pro interní potřebu poskytovatele služeb. Žádné výše uvedené údaje nejsou předávány třetím osobám, pokud o tom nerozhodne soud, či jiný zákonem oprávněný subjekt a nejsou používány k jiným účelům než je:

 • a) hájení oprávněných zájmů poskytovatele služeb při případných stížnostech uživatele služeb, objednatele či návštěvníka,
 • b) pro účely úspěšného vedení sezení a sledování případného vývoje dosud poskytovaných služeb u jednotlivého uživatele pro účely dalšího poskytování služeb,
 • c) pro realizaci doručovacích služeb (při následné koupi fyzického produktu) či účetnictví externím dodavatelem a dalších obdobných služeb

Osobní údaje typu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail či kontakty na sociálních sítích jsou používány pro identifikaci dřívějších uživatelů či objednatelů, komunikaci s nimi.

Pokud  se uživatel služeb či také návštěvník rozhodne setkání podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Více viz směrnice “Ochrana osobních údajů” poskytovatele.

Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje uživatel souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a poskytovatele služeb a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele služeb.

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz je k zakoupení osobně u poskytovatele, nebo emailem – bude vyhotoven na vyžádání.

Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolného typu sezení. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před setkáním. Popis jednotlivých typů služeb naleznete na webových stránkách  www.tantra-shibari.cz, www.helenamosnova.cz, www.mosnovi.cz

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem sezení pro ověření platnosti.

Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh sezení s uvedenou maximální délkou doby setkání. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, platnost je uvedena na dárkovém poukazu. Služba na základě dárkového poukazu či jeho poslední zbývající části musí být vyčerpána do konce lhůty použitelnosti. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. Termín čerpání služby je na dohodě s poskytovatelem a závisí na volných kapacitách využívaných prostor a časových možnostech poskytovatele. Z tohoto důvodu je nezbytné čerpání služby sjednat na konkrétní termín nejpozději jeden měsíc před uplynutí lhůty platnosti poukazu.

Reklamace

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Při reklamaci poskytovaných služeb musí uživatel bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele, či elektronicky na emailovou adresu. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po uživateli.

Důvodem pro reklamaci není nevyužití zpřístupněného digitálního obsahu, produktů, domluvených služeb nebo jejich části. Tímto nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části. Digitální obsah a produkty jsou v některých případech po zaplacení zpřístupněny postupně nebo s časovým omezením. O této skutečnosti je kupující předem před nákupem informován. Ani v těchto případech není nevyužití celého obsahu důvodem pro vrácení platby nebo její části, ani reklamace.

Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.tantra-shibari.cz,  www.helenamosnova.cz, www.mosnovi.cz

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v některých případech. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a také u fyzických produktů vytvořených na míru. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Uživatelský účet

Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytovat jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží, dodavateli účetních služeb, příp. dalším subjektů dle platné směrnice “Ochrana osobních údajů” prodávajícího.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoli náklady.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.tantra-shibari.cz, www.helenamosnova.cz, www.mosnovi.cz   popřípadě dalšími informačními kanály.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna 1 den před dnem nabytí její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.